dos游戏《死星战将》秘籍-第1页

     死 星 战 将  (Dark Forces)密技
╓────────────────────────────────╖
║       启动方式 -> 于游戏进行时,键入以下字母:                 ║
╟──────╥─────────────────────────╢
║   LAIMLAME ║ 无敌模式,且敌人的子弹会反弹射到自已             ║
╟──────╫─────────────────────────╢
║   LAPOSTAL ║ 增加所有武器、子弹完全填装                       ║
╟──────╫─────────────────────────╢
║   LAMAXOUT ║ 增加所有物品                                     ║
╟──────╫─────────────────────────╢
║   LARANDY ║ 武器威力瞬间达最大       &n

8条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页